ثبت نام در کارگاه های کنفرانس

Electromagnetic Flowmeters; Theory and Applications
Electromagnetic Flowmeters; Theory and Applications

10صبح

چهارشنبه، 11 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

API Plant Inspection Methodology to Facility Asset Integrity Management
API Plant Inspection Methodology to Facility Asset Integrity Management

8صبح

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

Principle of Manufacturing Inspection
Principle of Manufacturing Inspection

8صبح

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

Fracture Mechanics of Composite Materials and Structures: Experimental Investigations and Numerical Modeling
Fracture Mechanics of Composite Materials and Structures: Experimental Investigations and Numerical Modeling

2بعد از ظهر

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

Detecting Rolling Element Bearings Faults
Detecting Rolling Element Bearings Faults

2بعد از ظهر

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

Emergence of Nanotechnology in the Oil and Gas Industries
Emergence of Nanotechnology in the Oil and Gas Industries

8صبح

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

Modal Testing: Theory, Practice and Applications
Modal Testing: Theory, Practice and Applications

8صبح

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال است

Static and Dynamic Rotor Balancing
Static and Dynamic Rotor Balancing

8صبح

سه شنبه، 10 بهمن 1396

دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز...


ثبت نام غیر فعال استبرای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

ایمیل دبیرخانه کنفرانس
info@cmme2018.ir
دبیر اجرایی کنفرانس (جناب آقای دکتر مسلمانی):
mosalmani@scu.ac.ir
آدرس:
اهواز، بلوار گلستان دانشگاه شهيد چمران، دانشكده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک